تماس با دبیرخانه

آدرس دبیرخانه : شیراز - دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز - گروه علوم درمانگاهی 

شماره تماس :09371073110 

پست الکترونیک : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

صندوق پستی: 71345-1731

 شماره فکس: 07132286940